Πληροφορίες διαμεσολάβησης

Έντυπο γενικών πληροφοριών Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων)

Με το παρόν έγγραφο ο κάτωθι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής  ενημερώνω και παρέχω στον υποψήφιο για σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης πελάτη τις παρακάτω πληροφορίες με σκοπό την έγκαιρη,  ορθή, επαρκή και κατάλληλη ενημέρωσή του.

 

I.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Τα στοιχεία μου είναι τα ακόλουθα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΤΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ (πρ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 16

Τ.Κ.: 71307

Γ.Ε.ΜΗ.: 70634

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2118004634 - 2810282300

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6979222254

FAX: 2118004671

EMAIL: MATONAKIS@MYADVISOR.GR


 II.ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Δηλώνω ότι είμαι εγγεγραμμένος  στο Ειδικό Μητρώο του Επιμελητηρίου  Ηρακλείου του οποίου η διεύθυνση είναι Κορωναίου 9.

 Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ε.ΣΗ.Π.)» μέσω του οποίου μπορείτε να επαληθεύσετε ότι είμαι νόμιμα εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο, πλήρως πιστοποιημένος και ότι ασκώ εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αριθμός Ειδικού Μητρώου:418 

Ιστότοπος     Ε.ΣΗ.Π.:  http://insuranceregistry.uhc.gr/ 


 


III.ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με τη σύμβαση που προτείνω, κάνω γνωστό ότι ενεργώ εξ ονόματος και για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και ότι έχω συμβατική υποχρέωση να ασκώ τις δραστηριότητές μου αποκλειστικά για την ανωτέρω εταιρεία.

Επίσης, δηλώνω ότι:

- δεν έχω καμιά συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση,

-σε περίπτωση που η επιχείρηση μέσω της οποίας ασκώ εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι νομικό πρόσωπο, καμιά ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει συμμετοχή στην επιχείρησή μου,

- επιτρέπεται να προωθώ επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,

- δε μου έχει δοθεί από την ανωτέρω ασφαλιστική εταιρεία εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της,

-  παρέχω συμβουλή ( δηλ. προσωπική σύσταση στον πελάτη) σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα όπου αυτό απαιτείται,

- για τη συνολική αμοιβή του ασφαλιστικού έργου μου, δικαιούμαι προμήθειας, όπως αυτή περιγράφεται στη σύμβαση συνεργασίας που έχω συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία  σε σχέση με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια  που έχουν εκδοθεί με τη μεσολάβηση μου.

Τέλος, σας δηλώνω ότι έχετε δικαίωμα ως υποψήφιος για ασφάλιση πελάτης να υποβάλλετε έγγραφη αιτίαση στο αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας (email: parapona@insurance.nbg.gr ή  fax: 210 9099846)  ή  στην  αρμόδια εποπτική Αρχή,  για πράξεις ή παραλείψεις φυσικού ή νομικού προσώπου, που συνιστούν παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία έχετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν σε σχέση με τη μεταξύ μας συνεργασία απευθυνόμενος στους αναγνωρισμένους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως  ενδεικτικά ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

 

 

Edit Page