ΤΙΜΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Παράγοντες κόστους των προγραμμάτων υγείας.

Το τελικό κόστος ενός προγράμματος υγείας σχετίζεται με διάφορους παράγοντες. Ο πιο σημαντικός όμως είναι η ηλικία του ασφαλισμένου.

Σαφώς και η τιμή μιας υπηρεσίας - όπως αυτής της ασφάλισης - είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αρχική επιλογή και τη συνέχισή της. Και σίγουρα δεν μας απασχολεί μόνο το σημερινό ασφάλιστρο αλλά και η μελλοντική εξέλιξή του (αύξηση ή μείωση ασφαλίστρων).

Από που, όμως, πρέπει να ξεκινήσουμε ώστε να κατανοήσουμε πως προκύπτει το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλλουμε;

Επιμέρους ασφάλιστρα που καθορίζονται αρχικά από την ηλικία μας.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ,συνήθως, ένα ασφαλιστήριο δεν αποτελείται από μόνο μια παροχή-κάλυψη. Μπορεί να μας μένει μόνο στο μυαλό η εμπορική ονομασία της κύριας κάλυψης, αλλά τα συνολικά ασφάλιστρα ισοδυναμούν με το άθροισμα των τιμών των επιμέρους καλύψεων που το αποτελούν.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, και ειδικά σε αυτές που αφορούν ισόβια ασφαλιστήρια, μπορούμε να δούμε επιμέρους παροχές όπως
 • Βασική ισόβια ασφάλιση ζωής
 • ΑΠΑ (Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων)
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Άλλες τυχόν συμπληρωματικές καλύψεις (πχ Ασφ. Σοβαρών Ασθενειών)
 • Νοσοκομειακά και χειρουργικά επιδόματα
 • Καλύψεις ανικανότητας κ.α.
Σαν κύρια παράμετρος για την μελέτη μιας περίπτωσης σε δεδομένη στιγμή αποτελεί η ηλικία του ασφαλισμένου (όσο μεγαλύτερη τόσο θεωρητικά πιο πιθανό να εμφανιστεί μια ασθένεια) και η εργασία του καθώς η επικινδυνότητά της αυξάνει επίσης τις πιθανότητες για κάποιο ατύχημα (ή και ασθένεια).

Το Πλεονεκτικό, σαν ισόβιο πρόγραμμα, αποτελεί κλασικό παράδειγμα αθροίσματος πολλών παροχών.

Εάν μιλάμε για άτομο 40 ετών στο ασφαλιστήριό του μπορεί να βρούμε (τιμ. 6/2020)
 
 1. Ισόβια βασική ασφάλιση ζωής 5.000€: 115,47€ ετησίως
 2. Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων: 53,91€ ετησίως
 3. Πρόγραμμα Πλεονεκτικό - αυτό καθαυτό - : 657,72€ ετησίως

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα: 828,39€

Το ύψος/είδος της κάθε παροχής καθορίζουν το τελικό ποσό πληρωμής.

Είδαμε πως για μια δεδομένη παροχή το ασφάλιστρο καθορίζεται από την ηλικία.

Για μια δεδομένη ηλικία όμως, το τελικό ποσό ασφαλίστρων θα καθοριστεί - προφανώς - από το ύψος κάθε παροχής. Είναι εύκολο να καταλάβουμε πως, όπως στο παραπάνω παράδειγμα, το ασφάλιστρο για 10.000€ ασφάλιση ζωής είναι πρακτικά το διπλάσιο από αυτό για 5.000€.

Όσον αφορά όμως την κάλυψη της νοσοκομειακής περίθαλψης 2 είναι οι βασικές παράμετροι ''παραμετροποίησης''

1. Ισόβιο ή ετησίως ανανεούμενο: Σε γενικές γραμμές ένα ισόβιο πρόγραμμα είναι ακριβότερο από ένα ετησίως ανανεούμενο με αντίστοιχες παροχές. Αυτό γιατί η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διακρατά πολύ μεγαλύτερα αποθεματικά ασφαλίστρων για να μπορέσει να θεωρηθεί φερέγγυα για μια δέσμευση που μπορεί να φτάσει και τα 80-90 χρόνια.

Αυτό δεν ισχύει στα ετησίως ανανεούμενα καθώς υπάρχει η δυνατότητα κάθε χρόνο να υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα για να διορθωθεί ένας ζημιογόνος σχεδιασμός.

2. Μικρή ή μεγάλη απαλλαγή: Σε ένα πρόγραμμα όπως π.χ. το Full, είναι δυνατόν να ορίσουμε την απαλλαγή (δλδ το ποσό που δεν αποζημιώνεται από κάθε νοσηλεία) από 0€ έως και 10.000€ ώστε να καθορίσουμε σε ποιες περιπτώσεις θέλουμε να εστιάσουμε (ελαφριές και συχνές έναντι πιο σοβαρών και σπάνιων αντίστοιχα).

Ενώ όμως μιλάμε για το ίδιο πρόγραμμα, το τελικό ασφάλιστρο είναι πολύ διαφορετικό.

Τα ασφάλιστρα δεν μένουν σταθερά κάθε χρόνο.

 
Κάθε χρόνο είναι, σχεδόν, δεδομένο ότι το ποσό των ασφαλίστρων θα αλλάξει προς τα πάνω. Αυτό ονομάζεται ''αναπροσαρμογή ασφαλίστρου'' και υπάρχουν πολλές μεταβλητές που οδηγούν στην αλλαγή της τιμής μιας κάλυψης. Άλλες είναι πιο προφανείς και άλλες σχετίζονται με πιο σύνθετες λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας ενός προγράμματος.
 
Επειδή εδώ μελετάμε το ασφάλιστρο της νοσοκομειακής κάλυψης, που είναι σχεδόν πάντα το μεγαλύτερο μέρος του τελικού ασφαλίστρου, για την αλλαγή της τιμής κάθε περίοδο ευθύνονται 3 παράγοντες:
 
1. Ηλικία του ασφαλισμένου: Κάθε χρόνο, όσο μεγαλώνει ο ασφαλισμένος, τα ασφάλιστρα υγείας αυξάνονται κατά  2-3%. Αυτά είναι δεδομένα και υπάρχει συγκεκριμένος πίνακας στα ισόβια συμβόλαια που αναγράφουν την αλλαγή κάθε χρόνο. Στα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα δεν υπάρχει πίνακας.

2. Ιατρικός πληθωρισμός: Για να είναι σύγχρονο ένα ασφαλιστήριο υγείας πρέπει να ακολουθεί τις αυξήσεις στα νοσήλια και τις χρεώσεις ιατρών, νοσοκομείων, φαρμάκων κτλ. Έτσι, όποτε η εταιρεία κρίνει (κάθε χρόνο συνήθως), μαζί με την αναπροσαρμογή στην τιμή αυξάνονται συνήθως παράλληλα και όρια κάλυψης, και απαλλαγή, και ανώτατα όρια αμοιβών χειρουργών.
 
Δεν είναι όμως απαραίτητο ότι κάθε χρόνο εφαρμόζει αυξήσεις η όποια εταιρεία. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για παράδειγμα, και λόγω συγκυρίας εν πολλοίς, αυξήσεις τέτοιες στα ασφάλιστρα δεν μπήκαν σε ορισμένα από τα τελευταία 5-6 χρόνια.

3. Αποζημιώσεις της εταιρείας (loss ratio): Εάν κάποια χρονιά υπάρξουν πολλά περιστατικά και πληρωθούν πολλές αποζημιώσεις μέσω ενός προγράμματος, τότε ενδέχεται να εφαρμοστεί και μια αύξηση 1-2%. Αυτό εδώ είναι και ο βασικότερος παράγοντας που θα χαρακτηρίσει μια αύξηση παράλογη ή καταχρηστική και καθορίζεται από εγγενή χαρακτηριστικά του προγράμματος, της ασφαλιστικής εταιρείας του δικτύου συνεργατών κ.α. Για το θέμα υπάρχει μια πιο σύνθετη ανάλυση που στοχεύει σε αυτούς τους παράγοντες. 
Δείτε μια πιο αναλυτική παρουσίαση των παραγόντων αύξησης των ασφαλίστρων εδώ.
 
Αν απομονώσουμε και τις υπόλοιπες παροχές, έχουν και αυτές ανεξάρτητη πορεία καθώς αποτελούν πρακτικά διαφορετικά ασφαλιστήρια
 • Βασική ασφάλιση ζωής: Σταθερά ασφάλιστρα μονίμως
 • ΑΠΑ: Αύξηση σε συνάρτηση των αυξήσεων σε νοσοκομειακή περίθαλψη και εξετάσεις
 • Διαγνωστικές εξετάσεις : Σταθερά ασφάλιστρα ανά ηλικιακές ομάδες (πχ 18 έως 50 ετών) 

 

Η βασικές λοιπόν παράμετροι, μετά την ηλικία, που καθορίζουν τα ασφάλιστρα και τις παροχές είναι ο ιατρικός πληθωρισμός και το loss ratio. Συνολικά, εκτός της ηλικιακής αναπροσαρμογής, οι αυξήσεις στην ΕΘΝΙΚΗ για το 2020 είναι περίπου της τάξης του 0-2% εκτός από μερικά πολύ παλιά προγράμματα για τα οποία η σχέση αποζημιώσεων-ασφαλίστρων είναι πολύ μεγάλη. 
 
Επειδή όμως μια τόσο λεπτομερής ανάλυση ξεφεύγει από την ουσία της ασφάλισης και δεν είναι εύληπτη από μερίδα ασφαλισμένων - και ασφαλιστών -,  ας έχουμε στο μυαλό μας εκ των προτέρων ένα χονδρικό μέσο όρο 4-5% επί του συνόλου όλων των ασφαλίστρων για να έχουμε την τάξη μεγέθους. 

 

Σας ενδιαφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Σίγουρα μπορούμε να βρούμε μια λύση που να σας καλύπτει.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ

Ηράκλειο | Αθήνα | Θεσσαλονίκη

Ενιαία γραμμή επικοινωνίας: 211 800 4634

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ 

 • Κατερίνα Γαλανού (Δημοσιογράφος - Αθήνα)

  Εξαιρετική η μέχρι τώρα συνεργασία μας. Άκρως επαγγελματική με το σωστό βαθμό οικειότητας. Βοηθάει τον πελάτη της Εθνικής να έχει την αίσθηση ενός πολύ σοβαρού επαγγελματία και ταυτοχρόνως ενός ανθρώπου πρόθυμου να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Δεν "παγιδεύει" τον πελάτη, επισημαίνει με σχολαστικότητα τις μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι κρίσιμες και ανταποκρίνεται με εξαιρετική συνέπεια και ταχύτητα στα αιτήματα ή τις απορίες. Είναι ένας ευπρόσωπος ασφαλιστικός σύμβουλος. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία μου με την Εθνική με σύνδεσμο τον κ. Ματωνάκη είναι εξαιρετική. Προσβλέπω το ίδιο και στο μέλλον.
 • Μαρία Κούνα (Ιδ. Υπάλληλος - Γλυφάδα Αττικής)

  Ο κος Ματωνάκης με κέρδισε πριν καν τον γνωρίσω μέσα απο την εξαιρετική ιστοσελίδα του. Συνεργαστήκαμε εξ' ολοκλήρου διαδικτυακά κ από την πρώτη κιόλας ηλεκτρονική μας επικοινωνία κατάλαβα οτι βρήκα αυτό που ζητούσα σε έναν συνεργάτη. Είναι εξαιρετικά καταρτισμένος κ έτοιμος να απαντήσει με σαφήνεια σε ό,τι ακριβώς ερωτηθεί χωρις να ξεφεύγει ποτέ από το θέμα, χωρίς κλισέ κ γενικότητες. Αν και σε τόσο νεαρή ηλικία είναι απο τους πιο σωστούς επαγγελματίες που γνωρίζω.
 • Ρένα Παρασκευοπούλου (Ιδ. Υπάλληλος - Αγία Παρασκευή Αττικής)

  Ο κύριος Ματωνάκης είναι για εμένα ο ορισμός του σωστού επαγγελματία. Είναι τρομερά άμεσος, αφιερώνει πολύ χρόνο για να πείσει με επιχειρήματα και να προτείνει τη σωστή εξατομικευμένη λύση σε κάθε πελάτη του, του οποίου τις ανάγκες κατανοεί πρώτα βαθιά. Η επιβεβαίωση για τη σωστή επιλογή που έκανα - και σε επίπεδο ασφαλιστή και σε επίπεδο εταιρείας - ήρθε, όταν σε ένα μόλις μήνα έτυχε περιστατικό στο ένα παιδί μου, όπου με την καθοδήγηση του κύριου Ματωνάκη και τις άρτιες διαδικασίες της Εθνικής Ασφαλιστικής, αποζημιωθήκαμε άμεσα...

 • Μαρία Κανταρέλη (Αθήνα)

  Απόλυτα ικανοποιητική η επαφή μας. Προσπαθει να εντοπίσει και να εξηγήσει τα δυσνόητα και πιο σημαντικά σημεία ενος συμβολαίου ετσι ωστε κάθε ενδιαφερόμενος για νέα ασφάλεια να μπορεί να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις. Είναι πολύ εξυπηρετικός από τη φύση του και κάνοντας εξαιρετική χρήση της τεχνολογίας απλοποιεί την ζωή όλων.
 • Κωνσταντίνος Αντωνίου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Κατατοπιστικότατο site.Δεν υπήρχε πίεση. Η γραπτή πρόταση ήταν πλήρης γενικά αλλά και εξατομικευμένη. Γρήγορη, θετική και πλήρης ανταπόκριση. Γενικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας μας.
 • Ιωάννης Γιαννακόπουλος (Προγραμματιστής Η/Υ - Μαρούσι Αττικής)

  ο κ. Ματωνάκης είναι σωστός επαγγελματίας, γνώστης του ασφαλιστικού κλάδου, φιλικός και πάντοτε πρόθυμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία/ερώτηση. Βασικό χαρακτηριστικό του επίσης είναι ότι απαντά πάντοτε επί του θέματος (to the point).
 • Δημήτρης Ζαχαρίας (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Πειραιάς)

  Από την έρευνα αγοράς μου θεώρησα τον κύριο Ματωνάκη ως τον πλέον επαγγελματία από τις εναλλακτικές μου. Φιλικός , προσιτός , ανθρώπινος , εξαιρετικά ενημερωμένος για το αντικείμενο εργασίας του, κατάλαβε αμέσως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μου αποσπώντας την εμπιστοσύνη μου . Ένας εξαιρετικός επαγγελματίας που συνδυάζει την απλότητα και την συνέπεια με υψηλού επαγγελματικού επιπέδου συνεργασία .
 • Γεώργιος Μπέκας (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Πειραιάς)

  Στον κο Ματωνάκη διακρίνω έναν γνώστη του αντικειμένου, άψογο επαγγελματία, και άμεσα διαθέσιμο με όλους τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Αν και δεν τον γνώριζα προσωπικά, έπειτα από αρκετό καιρό συζητήσεων και όντας λιγάκι δύσπιστος στο θέμα ασφάλειες υγείας μέσω διαδικτύου (παρόλο που είμαι γνώστης των νέων τεχνολογιών και των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου - χώρος άλλωστε στον οποίο δραστηριοποιούμαι και εγώ), με προβλημάτισε το γεγονός της απόστασης, και ότι σε ενδεχόμενη ανάγκη ο ασφαλιστής μου θα βρίσκεται αρκετά μακριά.....
 • Νικολέτα Χαλκιαδάκη (Ιδιωτική Υπάλληλος - Αθήνα)

  Άψογος. Αποζημιώθηκα και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη.
 • Εμμανουήλ Φορτσάκης (Πολιτικός Μηχανικός Ηράκλειο Κρήτης)

  Κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία κρίνεται κύρια την στιγμή που θα κλιθεί να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο. Μέχρι εκείνη την στιγμή η όποια κρίση αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίας από τον Ασφαλιστή προς τον Ασφαλισμένο. Ελπίζω να μη χρειαστεί ποτέ να κρίνω την Εθνική Ασφαλιστική για θέματα αποζημίωσης. Εξαιρετικός στην δουλειά του. Αποτελεί τιμή για την Εθνική Ασφαλιστική να έχει τέτοια στελέχη!
 • Κωνσταντίνος Φρουδαράκης (Μηχανολόγος - Ηράκλειο Κρήτης)

  Η Εθνική δεν είναι η φθηνότερη ασφαλιστική αλλά είναι η ασφαλέστερη επιλογή όσον αφορά την ταχύτητα και την πληρότητα των αποζημιώσεων σε περίπτωση που αυτές απαιτούνται. Ο κ.Ματωνάκης είναι άψογος στην δουλεία του και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του άμεσα. Κατά περιπτώσεις μάλιστα, ασχολείται με τις ανάγκες των πελατών του πέρα των τυπικών του υποχρεώσεων.
 • Γεώργιος Αναστασάκης (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Πολύ άμεσος και διευκρινιστικός. Η Εθνική εμπνέει σιγουριά.
 • Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Φιλόλογος - Ηράκλειο Κρήτης)

  Εξαιρετικά επαγγελματικός αλλά και πολύ ανθρώπινος, σοβαρός, γνώστης του αντικειμένου και αξιόπιστος. Τον εμπιστεύομαι. Αν είχα τη δυνατότητα θα έκανα και άλλα συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψης μαζί του. Σαν εταιρεία η Εθνική είναι αξιόπιστη, σοβαρή, υπεύθυνη και επαγγελματική. Λίγο ακριβότερη από ανταγωνιστές.
 • Στέφανος Αναστασάκης (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Η συνεργασία μας παραμένει άψογη χωρίς κανένα μελανό σημείο. Πάντα ενημερωμένος, εξυπηρετικός και άμεσα διαθέσιμος. Στοιχεία πολύ βασικά για τον κλάδο.
 • Βασιλική Βεριβάκη (Επιχειρηματίας - Χανιά)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι πολύ εξυπηρετικός και άψογος στην συνεργασία μας.Όποτε χρειάστηκα την βοήθειά του ήταν άμεση.
 • Γεώργιος Σφίγγας (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Σε κάθε περίπτωση με εξυπηρέτησε απολύτως ικανοποιητικά (10)
 • Αναστασία Μπουχούρα (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο)

  Ο δικός μας άνθρωπος. Ήρεμος και εξυπηρετικός.
 • Απόστολος Αγραφιώτης (Οδηγός Ταξί - Τρίκαλα)

  Πολύ καλός επαγγελματίας. Άμεση εξυπηρέτηση σε ό,τι και όποια ώρα ήθελα.
 • Νικ. Λεμονάκης ( Επιχειρηματίας - Ηράκλειο)

  Η Εθνική νομίζω ότι είναι από τις καλές ασφαλιστικές αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια ώστε ο πελάτης να αποκτήσει σιγουριά και εμπιστοσύνη. Ο κ. Ματωνάκης είναι αξιόλογος και συνεργάσιμος.
 • Γεώργιος Λαπιδάκης (Χειρουργός - Ηράκλειο Κρήτης)

  Αποζημιώθηκα και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος.
 • Μαρία Δημητράκη (Φιλόλογος - Ηράκλειο Κρήτης)

  O κ. Ματωνάκης είναι ένας αξιόλογος επαγγελματίας, γνώστης του αντικειμένου του και όποτε τον χρειάστηκα με εξυπηρέτησε απολύτως ικανοποιητικά!
 • Παναγιώτης Σαράφογλου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Από την πρώτη κιόλας επαφή αντιλήφθηκα ότι είχα να κάνω με έναν αξιόλογο επαγγελματία, ειλικρινή και αξιόπιστο. Έχοντας ήδη επικοινωνία με άλλους επαγγελματίες ασφαλιστές στο παρελθόν, και όντας ήδη ασφαλισμένος, γνώριζα τι ακριβώς ζητούσα και τι περίμενα από την επικοινωνία μου. ο κος Ματωνάκης ανταποκρίθηκε με ειλικρίνεια και αμεσότητα, στάθηκε επακριβώς στις ανάγκες μου, δεν προσπάθησε δόλια να με παρασύρει σε ¨λάθος κατεύθυνση'', μου παρουσίασε τα θετικά της δικής του πρότασης, αλλά και τα θετικά σημεία του συμβολαίου που ήδη είχα, και με άφησε να κάνω μια αντικειμενική αξιολόγηση....
 • Δημήτριος Γρίβας (Δικηγόρος - Αθήνα)

  Σύγχρονη ιστοσελίδα, καλή τηλεφωνική επικοινωνία και σωστός γραπτός λόγος.
 • Αθανάσιος Ζέρβας (Καθηγητής Ξένων Γλωσσών - Κόρινθος)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι ευγενής, φιλικός, άρτια καταρτισμένος και επαγγελματίας στο χώρο των οικονομικών και ασφαλίσεων, εξυπηρετικότατος, άμεσος στην επαφή του μαζί σου, ταχύτατος στις απαντήσεις του και απόλυτα κατανοητός!! Προσφέρει με πολύ καλή διάθεση τις γνώσεις του, συμμερίζεται τις αγωνίες σου, απαντά με απόλυτη σαφήνεια σε όλες σου τις ερωτήσεις και δεν είναι καθόλου πιεστικός! Δίνει χρόνο και χώρο σε κάθε συνομιλητή του να σκεφτεί και να αποφασίσει ανεπηρέαστος! Είναι άψογος στη συνεργασία μας!
 • test

  Δείτε όλα τα σχόλια

   

  ΟΔΗΓΟΙ

   

  10 σημεία για να επιλέξετε πρόγραμμα υγείας

  Η μεθοδολογία του my advisor ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε αποτελεσματικά ένα ασφαλιστήριο υγείας.

  Πως επιλέγουμε ασφαλιστικό σύμβουλο

  Δέκα σημεία για να μπορέσετε να κρίνετε εάν ένας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

  Ισόβια και ετήσια συμβόλαια

  Οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο τύπων ασφαλιστηρίων υγείας