Χρήσιμες έννοιες των προγραμμάτων υγείας

Τα προγράμματα υγείας έχουν τη δική τους ορολογία που πρέπει να τη γνωρίζετε


Εδώ αναλύονται οι κυριότερες έννοιες που μπορεί να συναντήσει κάποιος ερευνώντας και μελετώντας ένα συμβόλαιο υγείας.

Για το πως οι παρακάτω έννοιες εφαρμόζονται στην πράξη ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το καταλληλότερο πρόγραμμα υγείας μπορείτε να διαβάσετε το Δεκάλογο των Προγραμμάτων Υγείας στο insuranceworld.gr

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων: Η ετήσια αύξηση στα ασφάλιστρα του συμβολαίου, λόγω ηλικίας του ασφαλισμένου, ιατρικού πληθωρισμού και ενδεχομένως πολλών αποζημιώσεων της εταιρείας. Ένα ποσό 4-6% συνολικά κρίνεται λογικό.Διαβάστε αναλυτικά για τους παράγοντες αύξησης των ασφαλίστρων.

Απαλλαγή ή εκπιπτόμενο ποσό: Τα πρώτα χρήματα μιας νοσηλείας τα οποία δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική. Για παράδειγμα, αν μια νοσηλεία στοιχίσει 10.000€ και υπάρχει απαλλαγή 1.500€, τότε η αποζημίωση θα είναι 10.000€ - 1.500€ = 8.500€. Όσο μεγαλύτερη απαλλαγή, τόσο φθηνότερο είναι και ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα. Δείτε ένα αναλυτικό αριθμητικό παράδειγμα για το Πλεονεκτικό.

Αποζημίωση: Ο ασφαλισμένος, μετά το πέρας της νοσηλείας, προσκομίζει τα τιμολόγια ιατρών και νοσοκομείου στην ασφαλιστική του και εισπράττει τα χρήματα που δικαιούται (απολογιστική αποζημίωση όπως λέγεται αυτή η διαδικασία).

Διαγνωστικές εξετάσεις: Εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε ειδικά κέντρα για τον έλεγχο και τη θεραπεία παθήσεων και ανωμαλιών. Για παράδειγμα Γενική αίματος, ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία κτλ. Για να καλυφθεί μια διαγνωστική εξέταση πρέπει να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα που να παραπέμπει σε πρόβλημα υγείας. Όχι δηλαδή προληπτικά. Για προληπτικούς λόγους οι εταιρείες παρέχουν check up.

Διαδοχικότητα: Μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να αλλάξει ασφαλιστική εταιρεία, ζητώντας από τη νέα ασφαλιστική να τον καλύψει με τους ίδιους όρους που είχε και πριν.

Έλεγχος ασφαλισιμότητας: Κάθε πρόγραμμα υγείας προϋποθέτει ο ασφαλισμένος να ερωτηθεί αναλυτικά για τυχόν ιατρικό του ιστορικό και ενδεχομένως να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα υγείας, η εταιρεία πιθανώς να επιβάλει εξαιρέσεις (δηλαδή να μην καλύψει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα), επασφάλιστρα (δηλαδή αυξημένο κόστος) ή να μην ασφαλίσει καθόλου τον υποψήφιο.Η διαδικασία ασφάλισης είναι αναλυτικά εδώ

Εξαιρέσεις και αναμονές: Κάποιες παθήσεις ή περιπτώσεις αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν καλύπτονται ποτέ (για παράδειγμα αλκοολισμός, συγγενείς παθήσεις, ναρκωτικά κτλ). Αντίθετα, σαν αναμονές εννοούνται κάποιες περιπτώσεις που καλύπτονται μεν αλλά όχι άμεσα παρά μετά μόνο από ένα διάστημα (πχ γυναικολογικές παθήσεις καλύπτονται μετά από ένα χρόνο). Ενδεικτικά οι εξαιρέσεις της Εθνικής.

Ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα: Ένα νοσοκομειακό συμβόλαιο το οποίο κάθε χρόνο αναθεωρείται σε θέματα κόστους και παροχών. Η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το διακόψει, είτε ατομικά είτε για όλους, και ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα σε ασφαλισμένους που δεν μπορουν να συνάψουν άλλη ασφάλιση υγείας σε άλλη εταιρεία λόγω ηλικίας ή ιατρικού ιστορικού.

Ισόβιο πρόγραμμα: Το αντίθετο του ετησίως ανανεούμενου. Ο πελάτης ασφαλίζεται και μπορεί να κρατήσει το ίδιο συμβόλαιο (σε παροχές και όρους) για όλη του τη ζωή, άσχετα εάν παρουσιαστούν προβλήματα υγείας ή η εταιρεία το διακόψει για νέους πελάτες. Προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση. Περισσότερα περί ισόβιων και ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων μπορείτε να διαβάσετε σε αυτό το άρθρο.

Νοσηλεία: Η διανυκτέρευση σε ένα νοσοκομείο-κλινική για να γίνει κάποια θεραπεία. Όχι απλά για έλεγχο ή εξετάσεις προληπτικές.

Νοσήλια: Τα αναγκαία έξοδα που χρεώνει ένα νοσοκομείο (φάρμακα, υλικά, δωμάτιο, εξετάσεις κτλ) για να γίνει μια θεραπεία.

Οικογενειακό συμβόλαιο: Ασφάλιση υγείας στην οποία καλύπτονται πολλά μέλη μιας οικογένειας (π.χ. πατέρας και 1 παιδί). Αυτό γίνεται για λόγους εκπτώσεων αλλά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τι γίνεται μετά την ενηλικίωση του παιδιού. Αν δηλαδή θα συνεχίσει να είναι ασφαλισμένο το παιδί χωρίς να χρειαστεί να ελεγχθεί ξανά ιατρικά, ή αν θα ξαναγίνει έλεγχος και ενδεχομένως να μείνει ανασφάλιστο λόγω προβλήματος υγείας.

Όριο για δωμάτιο και τροφή: Τα νοσοκομεία χρεώνουν ξεχωριστά το ''κρεβάτι'' ανάλογα με την θέση νοσηλείας, πχ 400€ την ημέρα. Πολλά ασφαλιστήρια προβλέπουν ένα ανώτατο ποσό ημερησίως που μπορεί να καλυφθεί σε κάθε νοσηλεία. Το ιδανικό είναι να μην υπάρχει όριο αλλά όταν υπάρχει όσο μεγαλύτερο είναι τόσο το καλύτερο.

Όριο κάλυψης: Το συνολικό ποσό που μπορεί αν αποζημιωθεί για νοσηλείες (π.χ. έως 300.000€ ανά περίπτωση).

Πίνακας ιατρικών αμοιβών: Εδώ αναφέρονται κυρίως τα ανώτατα όρια αμοιβών για χειρουργό και αναισθησιολόγο. Οι επεμβάσεις διαχωρίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους (πχ μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ορίζεται το ανώτατο όριο της αμοιβής του. Όσο μεγαλύτερος ο πίνακας τόσο καλύτερα.

Προέγκριση νοσηλείας: Σε πολλές ασφαλιστικές είναι απαραίτητο ο πελάτης να ειδοποιεί πρώτα την εταιρεία για μια νοσηλεία και να παίρνει την έγκρισή της. Σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως να μην καλύψει όλη ή μέρος της νοσηλείας. Βασική λεπτομέρεια που πρέπει να τη γνωρίζει ο ασφαλισμένος για να μην βρεθεί προ εκπλήξεων. Το ιδανικό είναι να μην απαιτείται προέγκριση.

Συμβεβλημένο νοσοκομείο ή κέντρο: Ιατρικό ίδρυμα με το οποίο υπάρχει σύμβαση της ασφαλιστικής για απευθείας εξόφληση των εξόδων, χωρίς την εμπλοκή του ασφαλισμένου. Στις περισσότερες φορές είναι προς το συμφέρον του πελάτη να επιλέγει τέτοια νοσοκομεία αλλά όχι πάντα. Αυτό γιατί ο ασφαλισμένος πρέπει να επιλέξει το καλύτερο για την πάθησή του και όχι αυτό που θα πληρώσει λιγότερα. Αν είναι και συμβεβλημένο ακόμα καλύτερα. Εδώ παρουσιάζονται τα συμβεβλημένα νοσοκομεία της Εθνικής Ασφαλιστικής

Συγγενείς παθήσεις: Προβλήματα υγείας τα οποία ο ασφαλισμένος τα έχει από τη γέννησή του. Σε πολλές φορές χωρίς και να το γνωρίζει.

Συμμετοχή ασφαλισμένου: Το ποσοστό των εξόδων μια νοσηλείας το οποίο επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, μετά τον υπολογισμό της απαλλαγής (πχ 10%).

Bonus χρήσης δημοσίου ταμείου: Σε πολλά νοσοκομειακά συμβόλαια προβλέπονται χρηματικά κίνητρα- επιβραβεύσεις σε περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος χρησιμοποιήσει και την δημόσια ασφάλιση του για να καλύψει ολόκληρη ή μέρος μιας νοσηλείας

Non medical: Αναλυτικές ερωτήσεις που συμπληρώνονται στην αίτηση ασφάλισης με σκοπό να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του υποψήφιου για ασφάλιση.


Δείτε επίσης

συγκριτικά των κυριότερων προγραμμάτων υγείας της αγοράς