Χρήσιμες έννοιες των προγραμμάτων υγείας

Τα προγράμματα υγείας έχουν τη δική τους ορολογία που πρέπει να τη γνωρίζετε


Εδώ αναλύονται οι κυριότερες έννοιες που μπορεί να συναντήσει κάποιος ερευνώντας και μελετώντας ένα συμβόλαιο υγείας.

Για το πως οι παρακάτω έννοιες εφαρμόζονται στην πράξη ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το καταλληλότερο πρόγραμμα υγείας μπορείτε να διαβάσετε το Δεκάλογο των Προγραμμάτων Υγείας στο insuranceworld.gr

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων: Η ετήσια αύξηση στα ασφάλιστρα του συμβολαίου, λόγω ηλικίας του ασφαλισμένου, ιατρικού πληθωρισμού και ενδεχομένως πολλών αποζημιώσεων της εταιρείας. Ένα ποσό 4-6% συνολικά κρίνεται λογικό.Διαβάστε αναλυτικά για τους παράγοντες αύξησης των ασφαλίστρων.

Απαλλαγή ή εκπιπτόμενο ποσό: Τα πρώτα χρήματα μιας νοσηλείας τα οποία δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική. Για παράδειγμα, αν μια νοσηλεία στοιχίσει 10.000€ και υπάρχει απαλλαγή 1.500€, τότε η αποζημίωση θα είναι 10.000€ - 1.500€ = 8.500€. Όσο μεγαλύτερη απαλλαγή, τόσο φθηνότερο είναι και ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα. Δείτε ένα αναλυτικό αριθμητικό παράδειγμα για το Πλεονεκτικό.

Αποζημίωση: Ο ασφαλισμένος, μετά το πέρας της νοσηλείας, προσκομίζει τα τιμολόγια ιατρών και νοσοκομείου στην ασφαλιστική του και εισπράττει τα χρήματα που δικαιούται (απολογιστική αποζημίωση όπως λέγεται αυτή η διαδικασία).

Διαγνωστικές εξετάσεις: Εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε ειδικά κέντρα για τον έλεγχο και τη θεραπεία παθήσεων και ανωμαλιών. Για παράδειγμα Γενική αίματος, ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία κτλ. Για να καλυφθεί μια διαγνωστική εξέταση πρέπει να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα που να παραπέμπει σε πρόβλημα υγείας. Όχι δηλαδή προληπτικά. Για προληπτικούς λόγους οι εταιρείες παρέχουν check up.

Διαδοχικότητα: Μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να αλλάξει ασφαλιστική εταιρεία, ζητώντας από τη νέα ασφαλιστική να τον καλύψει με τους ίδιους όρους που είχε και πριν.

Έλεγχος ασφαλισιμότητας: Κάθε πρόγραμμα υγείας προϋποθέτει ο ασφαλισμένος να ερωτηθεί αναλυτικά για τυχόν ιατρικό του ιστορικό και ενδεχομένως να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα υγείας, η εταιρεία πιθανώς να επιβάλει εξαιρέσεις (δηλαδή να μην καλύψει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα), επασφάλιστρα (δηλαδή αυξημένο κόστος) ή να μην ασφαλίσει καθόλου τον υποψήφιο.Η διαδικασία ασφάλισης είναι αναλυτικά εδώ

Εξαιρέσεις και αναμονές: Κάποιες παθήσεις ή περιπτώσεις αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν καλύπτονται ποτέ (για παράδειγμα αλκοολισμός, συγγενείς παθήσεις, ναρκωτικά κτλ). Αντίθετα, σαν αναμονές εννοούνται κάποιες περιπτώσεις που καλύπτονται μεν αλλά όχι άμεσα παρά μετά μόνο από ένα διάστημα (πχ γυναικολογικές παθήσεις καλύπτονται μετά από ένα χρόνο). Ενδεικτικά οι εξαιρέσεις της Εθνικής.

Ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα: Ένα νοσοκομειακό συμβόλαιο το οποίο κάθε χρόνο αναθεωρείται σε θέματα κόστους και παροχών. Η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το διακόψει, είτε ατομικά είτε για όλους, και ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα σε ασφαλισμένους που δεν μπορουν να συνάψουν άλλη ασφάλιση υγείας σε άλλη εταιρεία λόγω ηλικίας ή ιατρικού ιστορικού.

Ισόβιο πρόγραμμα: Το αντίθετο του ετησίως ανανεούμενου. Ο πελάτης ασφαλίζεται και μπορεί να κρατήσει το ίδιο συμβόλαιο (σε παροχές και όρους) για όλη του τη ζωή, άσχετα εάν παρουσιαστούν προβλήματα υγείας ή η εταιρεία το διακόψει για νέους πελάτες. Προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση. Περισσότερα περί ισόβιων και ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων μπορείτε να διαβάσετε σε αυτό το άρθρο.

Νοσηλεία: Η διανυκτέρευση σε ένα νοσοκομείο-κλινική για να γίνει κάποια θεραπεία. Όχι απλά για έλεγχο ή εξετάσεις προληπτικές.

Νοσήλια: Τα αναγκαία έξοδα που χρεώνει ένα νοσοκομείο (φάρμακα, υλικά, δωμάτιο, εξετάσεις κτλ) για να γίνει μια θεραπεία.

Οικογενειακό συμβόλαιο: Ασφάλιση υγείας στην οποία καλύπτονται πολλά μέλη μιας οικογένειας (π.χ. πατέρας και 1 παιδί). Αυτό γίνεται για λόγους εκπτώσεων αλλά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τι γίνεται μετά την ενηλικίωση του παιδιού. Αν δηλαδή θα συνεχίσει να είναι ασφαλισμένο το παιδί χωρίς να χρειαστεί να ελεγχθεί ξανά ιατρικά, ή αν θα ξαναγίνει έλεγχος και ενδεχομένως να μείνει ανασφάλιστο λόγω προβλήματος υγείας.

Όριο για δωμάτιο και τροφή: Τα νοσοκομεία χρεώνουν ξεχωριστά το ''κρεβάτι'' ανάλογα με την θέση νοσηλείας, πχ 400€ την ημέρα. Πολλά ασφαλιστήρια προβλέπουν ένα ανώτατο ποσό ημερησίως που μπορεί να καλυφθεί σε κάθε νοσηλεία. Το ιδανικό είναι να μην υπάρχει όριο αλλά όταν υπάρχει όσο μεγαλύτερο είναι τόσο το καλύτερο.

Όριο κάλυψης: Το συνολικό ποσό που μπορεί αν αποζημιωθεί για νοσηλείες (π.χ. έως 300.000€ ανά περίπτωση).

Πίνακας ιατρικών αμοιβών: Εδώ αναφέρονται κυρίως τα ανώτατα όρια αμοιβών για χειρουργό και αναισθησιολόγο. Οι επεμβάσεις διαχωρίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους (πχ μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ορίζεται το ανώτατο όριο της αμοιβής του. Όσο μεγαλύτερος ο πίνακας τόσο καλύτερα.

Προέγκριση νοσηλείας: Σε πολλές ασφαλιστικές είναι απαραίτητο ο πελάτης να ειδοποιεί πρώτα την εταιρεία για μια νοσηλεία και να παίρνει την έγκρισή της. Σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως να μην καλύψει όλη ή μέρος της νοσηλείας. Βασική λεπτομέρεια που πρέπει να τη γνωρίζει ο ασφαλισμένος για να μην βρεθεί προ εκπλήξεων. Το ιδανικό είναι να μην απαιτείται προέγκριση.

Συμβεβλημένο νοσοκομείο ή κέντρο: Ιατρικό ίδρυμα με το οποίο υπάρχει σύμβαση της ασφαλιστικής για απευθείας εξόφληση των εξόδων, χωρίς την εμπλοκή του ασφαλισμένου. Στις περισσότερες φορές είναι προς το συμφέρον του πελάτη να επιλέγει τέτοια νοσοκομεία αλλά όχι πάντα. Αυτό γιατί ο ασφαλισμένος πρέπει να επιλέξει το καλύτερο για την πάθησή του και όχι αυτό που θα πληρώσει λιγότερα. Αν είναι και συμβεβλημένο ακόμα καλύτερα. Εδώ παρουσιάζονται τα συμβεβλημένα νοσοκομεία της Εθνικής Ασφαλιστικής

Συγγενείς παθήσεις: Προβλήματα υγείας τα οποία ο ασφαλισμένος τα έχει από τη γέννησή του. Σε πολλές φορές χωρίς και να το γνωρίζει.

Συμμετοχή ασφαλισμένου: Το ποσοστό των εξόδων μια νοσηλείας το οποίο επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, μετά τον υπολογισμό της απαλλαγής (πχ 10%).

Bonus χρήσης δημοσίου ταμείου: Σε πολλά νοσοκομειακά συμβόλαια προβλέπονται χρηματικά κίνητρα- επιβραβεύσεις σε περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος χρησιμοποιήσει και την δημόσια ασφάλιση του για να καλύψει ολόκληρη ή μέρος μιας νοσηλείας

Non medical: Αναλυτικές ερωτήσεις που συμπληρώνονται στην αίτηση ασφάλισης με σκοπό να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του υποψήφιου για ασφάλιση.


Δείτε επίσης

συγκριτικά των κυριότερων προγραμμάτων υγείας της αγοράς

Σας ενδιαφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Σίγουρα μπορούμε να βρούμε μια λύση που να σας καλύπτει.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ

Ηράκλειο | Αθήνα | Θεσσαλονίκη

Ενιαία γραμμή επικοινωνίας: 211 800 4634

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ 

 • Κατερίνα Γαλανού (Δημοσιογράφος - Αθήνα)

  Εξαιρετική η μέχρι τώρα συνεργασία μας. Άκρως επαγγελματική με το σωστό βαθμό οικειότητας. Βοηθάει τον πελάτη της Εθνικής να έχει την αίσθηση ενός πολύ σοβαρού επαγγελματία και ταυτοχρόνως ενός ανθρώπου πρόθυμου να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Δεν "παγιδεύει" τον πελάτη, επισημαίνει με σχολαστικότητα τις μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι κρίσιμες και ανταποκρίνεται με εξαιρετική συνέπεια και ταχύτητα στα αιτήματα ή τις απορίες. Είναι ένας ευπρόσωπος ασφαλιστικός σύμβουλος. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία μου με την Εθνική με σύνδεσμο τον κ. Ματωνάκη είναι εξαιρετική. Προσβλέπω το ίδιο και στο μέλλον.
 • Μαρία Κούνα (Ιδ. Υπάλληλος - Γλυφάδα Αττικής)

  Ο κος Ματωνάκης με κέρδισε πριν καν τον γνωρίσω μέσα απο την εξαιρετική ιστοσελίδα του. Συνεργαστήκαμε εξ' ολοκλήρου διαδικτυακά κ από την πρώτη κιόλας ηλεκτρονική μας επικοινωνία κατάλαβα οτι βρήκα αυτό που ζητούσα σε έναν συνεργάτη. Είναι εξαιρετικά καταρτισμένος κ έτοιμος να απαντήσει με σαφήνεια σε ό,τι ακριβώς ερωτηθεί χωρις να ξεφεύγει ποτέ από το θέμα, χωρίς κλισέ κ γενικότητες. Αν και σε τόσο νεαρή ηλικία είναι απο τους πιο σωστούς επαγγελματίες που γνωρίζω.
 • Ρένα Παρασκευοπούλου (Ιδ. Υπάλληλος - Αγία Παρασκευή Αττικής)

  Ο κύριος Ματωνάκης είναι για εμένα ο ορισμός του σωστού επαγγελματία. Είναι τρομερά άμεσος, αφιερώνει πολύ χρόνο για να πείσει με επιχειρήματα και να προτείνει τη σωστή εξατομικευμένη λύση σε κάθε πελάτη του, του οποίου τις ανάγκες κατανοεί πρώτα βαθιά. Η επιβεβαίωση για τη σωστή επιλογή που έκανα - και σε επίπεδο ασφαλιστή και σε επίπεδο εταιρείας - ήρθε, όταν σε ένα μόλις μήνα έτυχε περιστατικό στο ένα παιδί μου, όπου με την καθοδήγηση του κύριου Ματωνάκη και τις άρτιες διαδικασίες της Εθνικής Ασφαλιστικής, αποζημιωθήκαμε άμεσα...

 • Μαρία Κανταρέλη (Αθήνα)

  Απόλυτα ικανοποιητική η επαφή μας. Προσπαθει να εντοπίσει και να εξηγήσει τα δυσνόητα και πιο σημαντικά σημεία ενος συμβολαίου ετσι ωστε κάθε ενδιαφερόμενος για νέα ασφάλεια να μπορεί να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις. Είναι πολύ εξυπηρετικός από τη φύση του και κάνοντας εξαιρετική χρήση της τεχνολογίας απλοποιεί την ζωή όλων.
 • Κωνσταντίνος Αντωνίου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Κατατοπιστικότατο site.Δεν υπήρχε πίεση. Η γραπτή πρόταση ήταν πλήρης γενικά αλλά και εξατομικευμένη. Γρήγορη, θετική και πλήρης ανταπόκριση. Γενικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας μας.
 • Ιωάννης Γιαννακόπουλος (Προγραμματιστής Η/Υ - Μαρούσι Αττικής)

  ο κ. Ματωνάκης είναι σωστός επαγγελματίας, γνώστης του ασφαλιστικού κλάδου, φιλικός και πάντοτε πρόθυμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία/ερώτηση. Βασικό χαρακτηριστικό του επίσης είναι ότι απαντά πάντοτε επί του θέματος (to the point).
 • Δημήτρης Ζαχαρίας (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Πειραιάς)

  Από την έρευνα αγοράς μου θεώρησα τον κύριο Ματωνάκη ως τον πλέον επαγγελματία από τις εναλλακτικές μου. Φιλικός , προσιτός , ανθρώπινος , εξαιρετικά ενημερωμένος για το αντικείμενο εργασίας του, κατάλαβε αμέσως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μου αποσπώντας την εμπιστοσύνη μου . Ένας εξαιρετικός επαγγελματίας που συνδυάζει την απλότητα και την συνέπεια με υψηλού επαγγελματικού επιπέδου συνεργασία .
 • Γεώργιος Μπέκας (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Πειραιάς)

  Στον κο Ματωνάκη διακρίνω έναν γνώστη του αντικειμένου, άψογο επαγγελματία, και άμεσα διαθέσιμο με όλους τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Αν και δεν τον γνώριζα προσωπικά, έπειτα από αρκετό καιρό συζητήσεων και όντας λιγάκι δύσπιστος στο θέμα ασφάλειες υγείας μέσω διαδικτύου (παρόλο που είμαι γνώστης των νέων τεχνολογιών και των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου - χώρος άλλωστε στον οποίο δραστηριοποιούμαι και εγώ), με προβλημάτισε το γεγονός της απόστασης, και ότι σε ενδεχόμενη ανάγκη ο ασφαλιστής μου θα βρίσκεται αρκετά μακριά.....
 • Νικολέτα Χαλκιαδάκη (Ιδιωτική Υπάλληλος - Αθήνα)

  Άψογος. Αποζημιώθηκα και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη.
 • Εμμανουήλ Φορτσάκης (Πολιτικός Μηχανικός Ηράκλειο Κρήτης)

  Κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία κρίνεται κύρια την στιγμή που θα κλιθεί να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο. Μέχρι εκείνη την στιγμή η όποια κρίση αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίας από τον Ασφαλιστή προς τον Ασφαλισμένο. Ελπίζω να μη χρειαστεί ποτέ να κρίνω την Εθνική Ασφαλιστική για θέματα αποζημίωσης. Εξαιρετικός στην δουλειά του. Αποτελεί τιμή για την Εθνική Ασφαλιστική να έχει τέτοια στελέχη!
 • Κωνσταντίνος Φρουδαράκης (Μηχανολόγος - Ηράκλειο Κρήτης)

  Η Εθνική δεν είναι η φθηνότερη ασφαλιστική αλλά είναι η ασφαλέστερη επιλογή όσον αφορά την ταχύτητα και την πληρότητα των αποζημιώσεων σε περίπτωση που αυτές απαιτούνται. Ο κ.Ματωνάκης είναι άψογος στην δουλεία του και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του άμεσα. Κατά περιπτώσεις μάλιστα, ασχολείται με τις ανάγκες των πελατών του πέρα των τυπικών του υποχρεώσεων.
 • Γεώργιος Αναστασάκης (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Πολύ άμεσος και διευκρινιστικός. Η Εθνική εμπνέει σιγουριά.
 • Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Φιλόλογος - Ηράκλειο Κρήτης)

  Εξαιρετικά επαγγελματικός αλλά και πολύ ανθρώπινος, σοβαρός, γνώστης του αντικειμένου και αξιόπιστος. Τον εμπιστεύομαι. Αν είχα τη δυνατότητα θα έκανα και άλλα συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψης μαζί του. Σαν εταιρεία η Εθνική είναι αξιόπιστη, σοβαρή, υπεύθυνη και επαγγελματική. Λίγο ακριβότερη από ανταγωνιστές.
 • Στέφανος Αναστασάκης (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Η συνεργασία μας παραμένει άψογη χωρίς κανένα μελανό σημείο. Πάντα ενημερωμένος, εξυπηρετικός και άμεσα διαθέσιμος. Στοιχεία πολύ βασικά για τον κλάδο.
 • Βασιλική Βεριβάκη (Επιχειρηματίας - Χανιά)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι πολύ εξυπηρετικός και άψογος στην συνεργασία μας.Όποτε χρειάστηκα την βοήθειά του ήταν άμεση.
 • Γεώργιος Σφίγγας (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Σε κάθε περίπτωση με εξυπηρέτησε απολύτως ικανοποιητικά (10)
 • Αναστασία Μπουχούρα (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο)

  Ο δικός μας άνθρωπος. Ήρεμος και εξυπηρετικός.
 • Απόστολος Αγραφιώτης (Οδηγός Ταξί - Τρίκαλα)

  Πολύ καλός επαγγελματίας. Άμεση εξυπηρέτηση σε ό,τι και όποια ώρα ήθελα.
 • Νικ. Λεμονάκης ( Επιχειρηματίας - Ηράκλειο)

  Η Εθνική νομίζω ότι είναι από τις καλές ασφαλιστικές αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια ώστε ο πελάτης να αποκτήσει σιγουριά και εμπιστοσύνη. Ο κ. Ματωνάκης είναι αξιόλογος και συνεργάσιμος.
 • Γεώργιος Λαπιδάκης (Χειρουργός - Ηράκλειο Κρήτης)

  Αποζημιώθηκα και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος.
 • Μαρία Δημητράκη (Φιλόλογος - Ηράκλειο Κρήτης)

  O κ. Ματωνάκης είναι ένας αξιόλογος επαγγελματίας, γνώστης του αντικειμένου του και όποτε τον χρειάστηκα με εξυπηρέτησε απολύτως ικανοποιητικά!
 • Παναγιώτης Σαράφογλου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Από την πρώτη κιόλας επαφή αντιλήφθηκα ότι είχα να κάνω με έναν αξιόλογο επαγγελματία, ειλικρινή και αξιόπιστο. Έχοντας ήδη επικοινωνία με άλλους επαγγελματίες ασφαλιστές στο παρελθόν, και όντας ήδη ασφαλισμένος, γνώριζα τι ακριβώς ζητούσα και τι περίμενα από την επικοινωνία μου. ο κος Ματωνάκης ανταποκρίθηκε με ειλικρίνεια και αμεσότητα, στάθηκε επακριβώς στις ανάγκες μου, δεν προσπάθησε δόλια να με παρασύρει σε ¨λάθος κατεύθυνση'', μου παρουσίασε τα θετικά της δικής του πρότασης, αλλά και τα θετικά σημεία του συμβολαίου που ήδη είχα, και με άφησε να κάνω μια αντικειμενική αξιολόγηση....
 • Δημήτριος Γρίβας (Δικηγόρος - Αθήνα)

  Σύγχρονη ιστοσελίδα, καλή τηλεφωνική επικοινωνία και σωστός γραπτός λόγος.
 • Αθανάσιος Ζέρβας (Καθηγητής Ξένων Γλωσσών - Κόρινθος)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι ευγενής, φιλικός, άρτια καταρτισμένος και επαγγελματίας στο χώρο των οικονομικών και ασφαλίσεων, εξυπηρετικότατος, άμεσος στην επαφή του μαζί σου, ταχύτατος στις απαντήσεις του και απόλυτα κατανοητός!! Προσφέρει με πολύ καλή διάθεση τις γνώσεις του, συμμερίζεται τις αγωνίες σου, απαντά με απόλυτη σαφήνεια σε όλες σου τις ερωτήσεις και δεν είναι καθόλου πιεστικός! Δίνει χρόνο και χώρο σε κάθε συνομιλητή του να σκεφτεί και να αποφασίσει ανεπηρέαστος! Είναι άψογος στη συνεργασία μας!
 • test

  Δείτε όλα τα σχόλια

   

  ΟΔΗΓΟΙ

   

  10 σημεία για να επιλέξετε πρόγραμμα υγείας

  Η μεθοδολογία του my advisor ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε αποτελεσματικά ένα ασφαλιστήριο υγείας.

  Πως επιλέγουμε ασφαλιστικό σύμβουλο

  Δέκα σημεία για να μπορέσετε να κρίνετε εάν ένας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

  Ισόβια και ετήσια συμβόλαια

  Οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο τύπων ασφαλιστηρίων υγείας